طفل پنج روزه

ملانصرالدین زنی گرفت که بعد از پنج روز فرزندش به دنیا آمد. ملانصرالدین زود به بازار رفت و دفتر و قلمی برای او خرید. رفیقی او را در راه دید و گفت: ملا، تو که بچه ات تازه به دنیا آمده این دفتر و قلم را برای کی خریده ای؟ ملا جواب داد: طفلی که پنج روزه به دنیا بیاید حتما سه روزه هم به مکتب می رود.

تعداد دفعات بازدید: 768