منجم

روزی مردی برای ملا ابراز فضل می کرد و ادعا می کرد که از دورترین ستارگان و کهکشانها نیز اطلاع کامل دارد. ملانصرالدین از او پرسید: بگو ببینم همسایه شما چه کسی است؟ مرد گفت: من نمیدانم. ملانصرالدین گفت: تو که از همسایه ات خبر نداری چطور ادعا می کنی که ستارگان را می شناسی و بر آنها وقوف کامل داری.

تعداد دفعات بازدید: 380