فامیل محترم

روزی ملانصرالدین سگی را دید که داشت قبری را آبیاری می کرد. خواست او را دک کند که یک دفعه سگ به او حمله کرد. ملانصرالدین گفت: ببخشید، نمی دانستم با آن مرحوم نسبتی دارید.

تعداد دفعات بازدید: 468