طبابت ملا

ملانصرالدین در دهی خودش را به عنوان طبیب معرفی کرده بود. روزی مریضی پیش او آمد و گفت: جناب ملا، دلم درد می کند. ملانصرالدین پرسید: بگو ببینم چه خورده ای؟ مرد جواب داد: دو من خیار خورده ام ولی شما یک من حساب کنید. دو من طالبی خورده ام اما شما یک من حساب کنید و یک من نان و پنیر خورده ام اما حضرت عالی نیم من حساب کنید و البته سه من انگور، که این را هم شما دو چارک حساب کنید. ملانصرالدین کمی شکم مرد را معاینه کرد و گفت: شش ماه تب خواهید کرد، شما سه ماه حساب کنید. بعدش فوت می کنید، شما خودتان را زنده حساب کنید. شما را در قبر می گذارند شما اتاق حساب کنید. یک خروار هم خاک روی شما می ریزند اما شما به روی مبارک نیاورید.

تعداد دفعات بازدید: 435