9 ) در رکاب خلیفه

علی – علیه السلام – هنگامی که به سوی کوفه می آمد ، وارد شهر انبار شد که مردمش ایرانی بودند.کدخدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه ی محبوبشان از شهر آنها عبور می کند ، به استقبالش شتافتند ، هنگامی که مرکب علی به راه افتاد ، آنها در جلوی مرکب علی به راه افتاد شروع کردند به دویدن. علی آنها را طلبید و پرسید : « چرا می دوید ، این چه کاری است که می کنید ؟ ! »._ این یک نوعی احترام است که ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام خود می کنیم. این سنت و یک نوع ادبی است که در میان ما معمول بوده است.»_ « اینکار شما را در دنیا به رنج می اندازد ، و در آخرت به شقاوت می کشاند . همیشه از اینگونه کارها که شما را پست و خوار می کند خودداری کنید. بعلاوه این کارها چه فایده ای به حال آن افراد دارد ؟ »

تعداد دفعات بازدید: 292