چاره جویی ملا

روزی یکی از دوستان ملا به او گفت:مدتی است که گوشم به شدت درد می کند. هر دوا و درمانی هم که کرده ام افاقه نمی کند. ملا گفت: زود به پیش دلاک باشی برو و آن را بکش.آن مرد با تعجب گفت: مگر گوش را هم می کشند؟ ملا گفت: البته که می کشند. مدتی پیش دندان من خیلی درد می کرد من هم پیش دلاک رفتم و آن را کشیدم بعد هم از درد آن خلاص شدم.

تعداد دفعات بازدید: 330