راهنمائی ملانصرالدین

مردی رفت پیش ملانصرالدین و گفت: جناب ملا ! چند وقت است هرچه می خورم رو دل می کنم . چه دستوری می فرمایید ؟ ملا فکر کرد و گفت : جان دلم ، اول غذایت را هضم کن بعدا بخور.

تعداد دفعات بازدید: 393