صدای نکره

یک روز ملانصرالدین آواز می خواند و می دوید. مردی او را دید و گفت: ملا! این دیگه چه جور آواز خواندن است؟ ملانصرالدین جواب داد: عیالم می گوید صدای من از دور خوب است دارم میدوم تا صدایم را از دور بشنوم.

تعداد دفعات بازدید: 654