حرف راست

مردی ده دینار داد به ملانصرالدین که با برود پیش قاضی و شهادت بدهد که آن مرد صد خروار گندم از همسایه اش طلبکار است . ملانصرالدین پول را گرفت و همراه مرد راه افتاد . قاضی از ملا پرسید : آیا تو شهادت می دهی که این مرد از همسایه اش صد خروار گندم طلبکار است ؟ ملانصرالدین جواب داد : بله قربان ! قاضی گفت : به چه دلیل ؟ ملانصرالدین ده دیناری را که مرد به او داده بود را از جیبش در آورد و رو کرد به قاضی و گفت: به این دلیل !!

تعداد دفعات بازدید: 401