چند نوع قیامت

از ملا پرسیدند: کی قیامت بر پا می شود؟ پرسید: کدام قیامت؟ گفتند: مگر چند تا قیامت داریم؟ گفت: وقتی زنم بمیرد، قیامت کوچک بر پا می شود، وقتی خودم بمیرم، قیامت بزرگ.

تعداد دفعات بازدید: 525