گناه شش ماهه

ملانصرالدین در یکی از جلسات درس از واعظی شنید که اگر کسی در روز عرفه روزه بگیرد گناهان یک ساله او آمرزیده خواهد شد. تابستان بود و روز عرفه نزدیک، ملا روز عرفه که رسید روزه گرفت اما از فرط گرما و عطش روزه اش را شکست. زنش گفت: ملا این چه کاری بود که تو کردی؟ ملانصرالدین با خونسردی گفت: عیال ناراحت نباش، عجالتا? این نصف روزه که من گرفتم کفایت پاک کردن گناهان شش ماهه ام را می کند انشاالله شش ماه بعد هم خدا کریم است.

تعداد دفعات بازدید: 1140