درد بی دوا

ملانصرالدین پیش طبیب رفت و گفت: ریشم درد می کند. طبیب پرسید: چه خورده ای؟ ملا گفت: نان و یخ. طبیب گفت: همان بهتر که بمیری، چون نه دردت به درد آدمی می ماند و نه غذا خوردنت مثل آدمهاست.

تعداد دفعات بازدید: 720