بهتر از خر

روزی ملانصرالدین دنبال خرش پیاده راه می رفت. رفیقی به او رسید و گفت : ملا چرا از خرت سواری نمی گیری ؟ ملانصرالدین گفت: مگر من بهتر از خرم که او پیاده باشد و من سواره ؟

تعداد دفعات بازدید: 350