بهلول و مستخدم

یکی از مستخدمین خلیفه هارون الرشید ، ماست خورده بود و قدری ماست به ریشش چسبیده بود بهلول از او سئوال کرد : چه خورده ای ؟ مستخدم با تمسخر گفت : کبوتر خورده ام . بهلول جواب داد : قبل از آنکه بگوئی من می دانستم . مستخدم پرسید : از کجا می دانستی ؟ بهلول گفت : چون فضله آن بر ریشت پیدا بود .

تعداد دفعات بازدید: 4044