خر چند پا دارد؟

روزی ملانصرالدین سوار خرش بود و از راهی می گذشت. مردی او را دید و پرسید: ملا خرت چند تا پا دارد؟ ملانصرالدین از خر پیاده شد و پاهای خرش را شمرد و گفت: چهار تا پا دارد. ملانصرالدین از خر پیاده شد و پاهای خرش را شمرد و گفت: چهار تا پا دارد. مرد خندید و گفت: یعنی تو تا حالا نمی دانستی خر چند پا دارد که پیاده شده ای و پاهای آن را می شماری. ملانصرالدین گفت: اتفاقا من همین دیشب پاهای خرم را شمردم اما حالا می خواستم مطمئن بشم که از دیشب تا حالا کم و زیاد نشده باشد.

تعداد دفعات بازدید: 700