ارزش دهاتی ها

از ملانصرالدین پرسیدند: مردم ده بیشتر اهمیت دارند یا کدخدا؟ ملانصرالدین جواب داد: البته دهاتی ها، برای اینکه اگر آنها نباشند و کشاورزی نکنند، کدخدا از گرسنگی می میرد.

تعداد دفعات بازدید: 650