جایگاه حاکمان

روزی در مجلسی حاکم از ملانصرالدین پرسید: می دانی آن دنیا جای ما کجا خواهد بود؟ ملانصرالدین گفت: البته که می دانم! جای حاکمان و امیران پیش فرعون و نمرود و شداد است، آن هم در بهترین نقطه جهنم.

تعداد دفعات بازدید: 410