جلد کلنگ

روزی مردی چکمه ای پیدا کرد و چون تا آن روز چکمه ندیده بود، آن را پیش ملانصرالدین برد و گفت: جناب ملا! این دیگر چیست؟ ملا نگاهی به چکمه انداخت و تندی گفت: خوب معلوم است دیگر، جلد کلنگ است.

تعداد دفعات بازدید: 329