بهشت و جهنم

یک روز حاکم از ملا پرسید: تا چه وقت انسان می زاید و می میرد؟ ملانصرالدین جواب داد: تا وقتی که بهشت و جهنم پر شود.

تعداد دفعات بازدید: 435