هدیه خلیفه به بهلول

روزی هارون الرشید مبلغی پول به بهلول داد که آنرا در میان فقرا و نیازمندان تقسیم نماید .بهلول وجه را گرفت و بعد ازلحظه ای آنرا به خود خلیفه رد کرد . هارون از علت آن سئوال نمود . بهلول جواب داد : که من هرچه فکر کردم از خود خلیفه کسی محتاجتر و فقیر تر نیست ، این بود که من وجه را به خود خلیفه رد کردم ، چون می بینم مامورین و گماشتگان تو در دکانها ایستاده و به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج از مردم می گیرند و در خزانه تو می ریزند و از این جهت دیدم که احتیاج تو از همه بیشتر است ، لذا وجه را به شما برگرداندم .

تعداد دفعات بازدید: 848