پسر جای پدر

کنیز پدر ملا خوابیده بود، ملا که او را دید پیش او رفت و کنارش خوابید. کنیز پرسید: تو کیستی؟ ملانصرالدین جواب داد: من پدرم هستم.

تعداد دفعات بازدید: 838