شمردن ستاره ها

آشنایی از ملانصرالدین پرسید : ملا میدانی که چندتا ستاره توی آسمان است ؟ ملا کمی فکر کرد و جواب داد : راستش نه ! اما مدتی است که می خواهم از تعداد آنها با خبر شوم اما هرچقدر فکر می کنم راهی به مغزم نمی رسد مگر اینکه خودم بروم به آسمان و آنها را بشمارم. مرد گفت : پس چرا تا به حال این کار را نکرده ای ؟ ملا گفت : به دو علت! یکی اینکه روزها هم گرفتارم و هم ستاره ای در آسمان نیست و دیگر اینکه شبها با اینکه فرصت دارم می ترسم . مرد پرسید چرا ؟ ملانصرالدین گفت : برای این می ترسم که این همه راه به آسمان بروم اما در آنجا چراغی نباشد و من نتوانم درتاریکی ستاره ها را بشمارم .

تعداد دفعات بازدید: 429