احتمال سر شکستن

از بد روزگار، ملانصرالدین مدتی قاضی شده بود. روزی دو نفر پیش او آمدند. اولی گفت: این شخص گوش مرا گاز گرفته و ناقض کرده. دومی گفت: بی خود می گوید خودش گوشش را گاز گرفته. ملا که نمی خواست ناعادلانه قضاوت کند، گوش خودش را کشید و دهانش را کج کرد و هر چه سعی کرد نتوانست گوشش را گاز بگیرد و یک دفعه تعادلش به هم خورد و به زمین افتاد و سرش شکست. ملا گفت: کسی نمی تواند گوش خودش را گاز بگیرد ولی احتمال این که سرش بشکند هست.

تعداد دفعات بازدید: 426