خلقت رعد

یک روز ملانصرالدین بر سر منبر رفته بود و مثل همیشه داشت برای مردم سخنرانی می نمود. در میان بیاناتش گفت: ای مردم از جمله چیزهای عجیب و غریب خلقت، آفرینش رعد است. مردم عامی پرسیدند: حضرت ملا، رعد دیگر چیست؟ ملا گفت: رعد فرشته ای است که از مگس کوچکتر و از زنبور بزرگتر است. مردم ساده دل گفتند: ملا محتمل اشتباه می کنی حتما? از مگس بزرگتر و از زنبور کوچکتر است.ملا با عصبانیت گفت: در آن صورت که دیگر از عجایب خلقت نمی شد و دیگر تعجبی هم نداشت.

تعداد دفعات بازدید: 1180