بهانه کافی

ملانصرالدین گاو سیاهی داشت. همسایه اش از او خواهش کرد که گاوش را برای چند روز به او قرض بدهد. ملانصرالدین گفت: دارم اما سیاه است. همسایه گفت: خوب! مگر از گاو سیاه استفاده نمی کنند. ملانصرالدین گفت: چون نمی خواهم بدهم همین بهانه کافی است.

تعداد دفعات بازدید: 804