انگشتری گم شده

شبی ملانصرالدین انگشترش را در اتاق تاریکی گم کرد و هر چه دنبالش گشت پیدایش نکرد. ملا به طرف حیاط رفت و در آنجا به دنبال انگشترش گشت. زن ملا وقتی او را در حیاط دید گفت: ملا! تو انگشترت را در اتاق گم کرده ای و حالا در حیاط دنبالش می گردی. ملانصرالدین جواب داد: زن تو چقدر کودنی! مگر نمی بینی که اتاق چقدر تاریک است برای همین در حیاط که روشنتر است دنبالش می گردم.

تعداد دفعات بازدید: 733