پیرزن باردار

از ملانصرالدین پرسیدند:آیا امکان دارد زن صد ساله ای باردار شود و بچه ای به دنیا بیاورد. ملانصرالدین گفت: آیا این زن همسایه هم دارد. جواب دادند: بله. ملا گفت: بله باردار می شود به شرطی که جوان بیست ساله ای همسایه اش باشد.

تعداد دفعات بازدید: 3520