خر طلبکار

دوستان ملا که خرش را به اندازه خودش می شناختند متوجه شدند که روز به روز ضعیف تر می شود . یک روز به ملا گفتند: ملا مگر به خرت غذا نمی دهی که اینقدر لاغر و ضعیف شده؟ ملاگفت: چرا شبی دو من جو از من جیره می گیرد. دوستانش گفتند: پس چرا اینقدر لاغر شده؟ ملانصرالدین گفت: هی بسوزه پدر نداری . بیچاره خرم جیره یک ماهش را از من طلبکار است.

تعداد دفعات بازدید: 446