سبقت گرفتن ملا

روزی از ملانصرالدین سوال کردند: ملا تا حالا شده از کسی سبقت بگیری. ملا با خوشحالی گفت: بله خیلی. گفتند: مثلا?چه موقع؟ ملا گفت: همیشه موقع بیرون آمدن از مسجد من از همه سبقت می گیرم. مردم گفتند: عجب! چطور این کار را می کنی؟ ملا گفت: به خاطر اینکه همیشه من آخرین نفری هستم که به مسجد می آیم و همیشه اولین نفری هم هستم که از مسجد بیرون می آیم.

تعداد دفعات بازدید: 1518