چاره کار

زن ملا حامله بود و پا به ماه بود. اما برای زایمان دچار زحمت شده بود و نزدیکانش را ناراحت و نگران کرده بود. بعضی از آنها پیش ملا آمدند و چاره جویی کردند.ملانصرالدین فکری کرد و گفت: الان درستش می کنم. بعد از خانه بیرون رفت و چند تا گردو خرید و به زن ها داد و گفت: گردوها را بگذارید زیر زن، بچه تا آنها را ببیند برای گردو بازی بیرون می آید.

تعداد دفعات بازدید: 457