ملای سرشکسته

روزی ملا به دوستش وصیت کرد که وقتی من مردم روی قبرم سنگ نگذارید. دوستش پرسید: آخه واسه چی؟ ملانصرالدین جواب داد: برای اینکه خوش ندارم روز قیامت وقتی از قبر بیرون بیام سرم به سنگ بخورد و با سری شکسته در آن دنیا حاضر شوم.

تعداد دفعات بازدید: 443