رموز و الفبای قرآن

مفسرین قرآن و عارفان رموز آن ، تا آنجا که قابل تشخیص و فهم استنباط قرار داده اند چنین نوشته اند که : در هر حرفی ارادتی ، در هر کلمتی اشارتی ، در هی آیتی زیادتی ، در هر آیتی رعایتی و در هر سورتی سرایت و سعادتی است. و نیز در هر الفی آلائی ، در هر بائی بهایی ، در هر تائی تحفه ای ، در هر ثائی ثوابی ، در هر جیمی جزایی ، در هر حائی حیایی ، در هر خائی خیالی ، در هر دالی دوایی ، در هر ذالی ذوقی ، در هر رائی راحتی ، در هر زائی زیادتی ، در هر سینی سنایی ، در هر شینی شعاعی ، در هر صادی صفایی ، در هر ضادی ضیائی ، در هر طائی طهارتی ، در هر ظائی ظرافتی ، در هر عینی عنایتی ، در هر غینی غنیمتی ، در هر فائی فایدتی ، در هر قافی قربتی ، در هر کافی کرامتی ، در هر لامی لولئی ، در هر میمی منتی ، و در هر نونی نوری ، در هر واوی والایی ، در هر هائی همتی و در هر یائی یمنی و برکتی است.

تعداد دفعات بازدید: 766