دوغ درست کردن ملا

روزی ملانصرالدین کنار دریا نشسته بود و قاشق قاشق ماست توی دریا می ریخت. مردم وقتی او را دیدند گفتند: ملا چه کار می کنی مگر عقلت را از دست داده ای. ملانصرالدین گفت: اتفاقا? برعکس دارم دوغ درست می کنم. گفتند: مگر می شود با این چند قاشق ماست توی آب دریا دوغ درست کرد. ملا گفت: البته که نمیشه ولی می دونید اگر میشد چی میشد؟

تعداد دفعات بازدید: 1234