اندازه دنیا

روزی جمعی در کوچه جلو ملا را گرفتند و پرسیدند: دنیا چند متر دارد؟ قبل از اینکه ملا جواب دهد جنازه ای را از آنجا رد می کردند. ملا تابوت را نشان داد و گفت: این مساله را از این مرده بپرسید که دنیا را متر کرده و دارد می رود.

تعداد دفعات بازدید: 327