ملا و مرد مسیحی

ملانصرالدین وارد خانه یک مرد مسیحی شد و دید که او دارد گوشت می خورد. او هم سر سفره نشست و شروع کرد به خوردن. مسیحی گفت: این گوسفند از نظر شما ذبح شرعی نشده. ملانصرالدین گفت: از نظر من اشکالی ندارد، من بین مسلمانها مثل تو در میان مسحیان هستم.

تعداد دفعات بازدید: 2466