خواب سه دیناری

شبی ملانصرالدین در خواب دید که با پشکل گاو برای خودش غذا درست کرده است. فردای آن روز به نزد معبری رفت و به او گفت که خواب مرا تعبیر کن. خوابگزار گفت: ملا تعبیر خواب تو سه دینار خرج بر می دارد. ملا گفت: اگر من سه دینار پول داشتم که برای خودم غذایی بهتر از پشکل گاو درست می کردم.

تعداد دفعات بازدید: 2032