خواب خوش

یک شب ملانصرالدین خوابیده بود. در خواب دید که زن های همسایه آستین بالا زده اند و می خواهند با زور دختر جوانی را به او بدهند. همسایه ها می خواهند با زور دختر جوانی را به او بدهند. درست قسمت خوب خوابش ملا از خواب پرید. زنش را دید که پهلویش خوابیده است. او را بیدار کرد و گفت: زود بیدار شو، مگر نمی بینی زن های همسایه می خواهند زن خوشگلی به من بدهند اگر تو راضی نیستی، از همین حالا اقدام کن والا بعدا دیگر حق گله و زاری نداری.

تعداد دفعات بازدید: 418