امتحان

شخصی از ناپلئون پرسید:اعلیحضرت شما که بیشتر اروپا و شاید بتوان گفت قسمتی بزرگ از دنیا را گرفته اید و در شجاعت ضرب المثل دنیا هستید،آیا چیزی هست که شما از آن هراس داشته باشید؟ گفت بلی،امتحان.فقط از امتحان همیشه ترسیده ام

تعداد دفعات بازدید: 2040