مهمان خدا

گدایی سه روز پست سر هم رفت در خانه ملانصرالدین و از او تقاضای کمک کرد و هر بار از ملا چیزی گرفت.روز چهارم ملانصرالدین دید که باز در می زنند، رفت پشت در و با صدایی بلند پرسید: کیه؟ گدا گفت: مهمان خدا! ملانصرالدین در را باز کرد و دست گدا را گرفت و بردش مسجد و به او گفت: پدر جان! خانه خدا اینجاست. توی این سه روز اشتباهی آمده بودی.

تعداد دفعات بازدید: 358