پوستین ملا

ملانصرالدین همیشه پوستینش را از تنش در می آورد بعد سر پوستین را می بست و آن را به دیوار آویزان می کرد. سپس کنار آتش می نشست. آشنایی دلیل این کار را پرسید. ملا جواب داد: برای این می بندم که گرمای داخل آن بیرون نرود و همان طور گرم بماند تا من احتیاج به آتش روشن کردن نداشته باشم.

تعداد دفعات بازدید: 1198