شاعری در مبال

روزی در خلوتی مرد بی ادبی شعر چرندی برای ملا خواند. ملانصرالدین پرسید: فلانی این شعر را کی سرودی؟ مرد گفت: راستش وقتی در مبال بودم به فکرم رسید. ملانصرالدین گفت: خودم حدس میزدم، چون وقتی آن را می خواندی بوی گندش همه جا را پر کرده بود.

تعداد دفعات بازدید: 431