خر سواری وارونه

روزی ملانصرالدین همراه با مریدانش به طرف مسجد می رفت. ملا سوار خرش از جلو می رفت و مریدان پشت سر می رفتند. چند قدم که رفتند ملا از خرش پیاده شد و وارونه سوار آن شد. پرسیدند: جناب ملا! چرا این کار را کردی؟ گفت: برای اینکه پشتم به شما بود و اگر شما را جلو می فرستادم پشت شما به من بود. حالا این طوری نشستم که نه شما به من پشت کنید و نه من به شما.

تعداد دفعات بازدید: 2486