حکمت صحت

پنج چیز است که به هر کس دادند،زمام زندگانی خوش در دست وی نهادند،اول صحت بدن،دوم ایمنی،سوم سعت رزق،چهارم رفیق شفیق و پنجم فراغت و هر که را از اینها محروم کردند در زندگانی دَر خوش را بر وی بستند

تعداد دفعات بازدید: 1415