بهلول و هارون

روزی هارون الرشید به بهلول گفت : بزرگترین نعمتهای الهی چیست ؟ بهلول جواب داد : بزرکترین نعمتهای الهی عقل است . و خواجه عبدالله انصاری هم در مناجات خود گوید : خداوندا آنکه را عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل ندادی چه دادی ؟ در خبر است که چون خداوند اراده فرمود که نعمتی را از بنده زایل کند ، اول چیزی که از او سلب می نماید عقل اوست و عقل از رزق محسوب شده است .

تعداد دفعات بازدید: 920