نشان بده

زن اول ملانصرالدین مرد. همسایه ها برایش آستین بالا زدند و یرایش زن دیگری گرفتند. عروس ملا پیر و جا افتاده و خیلی بی ریخت و بد قواره بود. فردای عروسی، زن ملا از او پرسید: اول خودم را به کدام یکی از فامیل هایت نشان بدهم؟ ملانصرالدین گفت: به من نشان نده، به هر که خواستی نشان بده.

تعداد دفعات بازدید: 433