دانا

روزی ملانصرالدین در جمعی موعظه می کرد که: هشیار در میان مستان مانند زنده در میان مردگان است، نقلشان را می خورد و به عقلشان می خندد.

تعداد دفعات بازدید: 456