رخت شویی

ملانصرالدین همیشه لباسهای کثیف می پوشید. دوستش روزی به او گفت: ملا چرا لباسهایت را نمی شویی. ملا گفت: برای اینکه دوباره کثیف می شود. مرد گفت: این که ایرادی ندارد باز هم آن را می شویی. ملا با عصبانیت گفت: مگر من برای رخت شویی خلق شده ام. من کارهای واجب دیگری هم دارم.

تعداد دفعات بازدید: 452