حرف حق

روزی همسایه ملا طنابی از او خواست. ملانصرالدین گفت: عیالم روی آن ارزن پهن کرده است. همسایه گفت: عجب حرفی! مگر می شود روی طناب ارزن پهن کرد؟ ملانصرالدین جواب داد: اگر نمی خواستم بهت بدم که می گفتم روی آن آرد پهن کرده است.

تعداد دفعات بازدید: 706