حبه انگور

روزی ملانصرالدین چند سبد انگور روی خرش گذاشته بود و به شهر می رفت. جوانهای محل او را دوره کردند و گفتند: ملا به ما انگور نمی دهی؟ ملا جمعیت را نگاه کرد و دید اگر به هر یک، یک خوشه بدهد چیزی باقی نمی ماند، بنابراین یک خوشه بیرون آورد و به هر یک دو حبه انگور داد و گفت: چون غرض چشیدن است مزه یک حبه با یک خوشه انگور یکی است و کم و زیاد آن فرقی نمی کند.

تعداد دفعات بازدید: 580