تیغ سلیمانی

روزی ملانصرالدین به سلمانی رفت. سلمانی موقع کار دستش می لرزید. ملانصرالدین پرسید: چرا دستتان می لرزد، مگر تازه کار هستید؟ سلمانی گفت: بله، شما اولین کسی هستید که به سلمانی من آمده اید. ملانصرالدین گفت: پس مواظب دستت باش تا تیغ آن را نبرد.

تعداد دفعات بازدید: 417